ธุรกิจอาหารย่อมต้องคงอยู่อย่างเสถียรตราบที่มนุษย์ยังคงดำรงชีพด้วยการกินอาหาร

12

ในภาวะการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ล้วนแล้วแต่เป็นภาวะการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้แต่ละประเทศทั่วโลกต้องเผชิญกับผลกระทบอันหลากมิติอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งในปัจจุบันประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกก็มักประสบกับปัญหาข้างต้นนั้นอยู่ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจที่เกิดการชะลอตัวอันขยายวงกว้าง ไม่ว่าจะเป็นประเทศมหาอำนาจทั้งสองขั้ว หรือประเทศยักษ์ใหญ่ในฝั่งยุโรปก็ตาม ถึงแม้จะมีการรวมกลุ่มก้อนเพื่อเกื้อหนุนกันทางเศรษฐกิจ หรือสร้างสถานการณ์ต่อรองทางอำนาจใด ๆ ก็ตาม ก็ไม่ได้ช่วยให้สถานการณ์ดีขึ้นมากมายนัก และปัญหาทางการเมือง สังคม วัฒนธรรม ก็เป็นปัญหาหนึ่งที่เป็นตัวฉุดรั้งทำให้เกิดผลกระทบในระบบเศรษฐกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เช่นกัน แม้กระทั่งประเทศไทยเองก็ตาม ส่วนภัยธรรมชาติก็เป็นปัญหาสำคัญที่หลายประเทศต่างต้องเผชิญกันอยู่ ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง อุทกภัย วาตภัย แผ่นดินไหว หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติของฤดูกาลจนทำให้ผลผลิตการเกษตรต่าง ๆ ในหลายประเทศได้รับผลกระทบไม่มากก็น้อย เป็นต้น นี่เป็นตัวอย่างคร่าว ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงอันหลากมิติที่เกิดขึ้นจริงทั่วทุกมุมโลกในขณะนี้

อย่างไรก็ตามไม่ว่าโลกจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดหรือเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม จะเป็นเช่นใด มนุษย์ก็ยังคงต้องดำรงชีพด้วยการกินอยู่ดี ดังนั้น ธุรกิจอาหารย่อมต้องคงอยู่อย่างเสถียรตราบที่มนุษย์ยังคงดำรงชีพด้วยการกินอาหาร นั่นเป็นสัจนิรันดร์ และในโลกแห่งไซเบอร์ปัจจุบัน เทคโนโลยีการสื่อสารที่ทันสมัยเฉียบไวนั้นเป็นเครื่องมืออันชาญฉลาดที่มนุษย์ได้พัฒนาไปอย่างไม่หยุดยั้ง ซึ่งย่อโลกให้แคบลงอย่างไม่น่าเชื่อ ทุกคนสามารถรับข้อมูลข่าวสารได้อย่างทั่วถึง และเรียนรู้สิ่งที่แตกต่างจากทั่วทุกมุมโลกได้ง่ายดายและรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัส จนบางครั้งเกิดเป็นภาวะการเสพติดไอทีที่ขยายวงกว้างไปทั่วโลก แต่ในทางกลับกันเป็นการสื่อให้รู้ว่าสิ่งที่ธุรกิจอาหารจะขาดไม่ได้ก็คือการติดต่อสื่อสารนั่นเองซึ่งต้องรู้จักนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด เพื่อเข้าสู่ระบบของธุรกิจได้ง่ายที่สุดและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง

ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจขนาดย่อมประสบความสำเร็จ

ปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจขนาดย่อมประสบความสำเร็จ
ธุรกิจขนาดใหญ่จะได้เปรียบและมีโอกาสมากกว่าธุรกิจขนาดย่อมแต่ธุรกิจขนาดย่อมก็สามารถเผชิญกับปัญหาและดำรงอยู่ได้ สร้างความเจริญเติบโตโดยการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน และปัจจัยอื่นๆ ดังนี้

1.การสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน (Competitive Advantage) การสร้างศักยภาพและความได้เปรียบทางการแข่งขันโดยอาศัยองค์ประกอบต่อไปนี้

– มีความยืดหยุ่น (Flexiblity) จากข้อจำกัดของธุรกิจขนาดใหญ่ที่แม้ว่า จะได้เปรียบธุรกิจเล็ก ในด้านการผลิตสินค้าได้เป็นจำนวนมาก ด้วยต้นทุนการผลิตต่อหน่วยที่ต่ำกว่า แต่ก็ไม่อาจปรับเปลี่ยน การผลิตได้อย่างรวดเร็วเมื่อความต้องการของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลง เพราะการปรับเปลี่ยนแต่ละครั้งต้องจ่ายค่าใช้จ่ายสูง ไม่คุ้มทุน ในขณะที่ธุรกิจขนาดย่อมสามารถปรับตัวได้รวดเร็วกว่า ในการที่จะสนองความต้องการเฉพาะ ของลูกค้าด้วยค่าใช้จ่ายที่ต่ำกว่า ฉะนั้นผู้ประกอบการจะต้องรู้จักใช้โอกาสนี้

– สร้างนวัตกรรม (Innovation) นวัตกรรมในการผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ มักมีจุดเริ่มต้นมาจาก นักประดิษฐ์อิสระ และจากกิจการขนาดเล็กในขณะที่ธุรกิจขนาดใหญ่ มักจะพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งมีพื้นฐานการประดิษฐ์คิดค้น จากผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กให้ดีกว่าเดิม และพยายามทำกำไร หรือหาผลตอบแทน จากการลงทุนในเครื่องจักร อุปกรณ์ และ โรงงาน ผู้ประกอบกิจการขนาดเล็กจำเป็นต้องสร้างนวัตกรรม หรือสิ่งใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงของเก่าให้ดีขึ้นด้วย จึงจะสามารถสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันได้

2.การบริหารธุรกิจขนาดย่อม ( Small Business Administration (SBA) แบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ

– นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ (Product innovation) เป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ รวมถึงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ให้ดีกว่าเดิม

– นวัตกรรมบริการ (Service innovation) เสนอบริการที่แตกต่างและดีกว่าเดิมหรือเหนือกว่าคู่แข่งขัน

– นวัตกรรมกระบวนการ (Process innovation) เป็นการคิดค้นกระบวนการใหม่ ๆ ทั้งการผลิตสินค้าและบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

– นวัตกรรมการบริหารจัดการ (Management innovation) เป็นการคิดหาวิธีการ จัดการที่มีประสิทธิภาพใหม่ ๆ เพื่อจัดการกับทรัพยากรของกิจการให้ได้ประโยชน์สูงสุด

3.สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า (Close Relationship to Customers) ในเมื่อธุรกิจขนาดเล็กอยู่ใกล้ชิดกับลูกค้า จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการจะสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน ด้วยการสร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และเสนอสินค้าและบริการพิเศษให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า

4.ผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ (Product Quality) ภายใต้สภาพการแข่งขันอย่างรุนแรงของธุรกิจ วิธีที่จะทำให้ธุรกิจขนาดเล็กประสบความสำเร็จได้ จะต้องผลิตสินค้าหรือบริการ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานในระดับที่ลูกค้า ต้องการ ในราคาที่เต็มใจจะจ่าย โดยผู้ประกอบการจะต้องรักษาคุณภาพให้มีความสม่ำเสมอ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ทำให้ลูกค้าพอใจ และต้องการ มากกว่าผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งขัน ดังนั้น ผู้ประกอบการจะต้องสร้างคุณภาพในตัวสินค้าและบริการให้ได้มาตรฐานเพราะไม่เพียงแต่ จะรักษาลูกค้าเดิมได้ยังเป็นการเพิ่มลูกค้าใหม่ได้อีกมาก นอกจากนี้ผู้ประกอบการจะต้องพิจารณาให้รอบคอบ ถึงสิ่งที่จะทำให้สามารถ ดำเนินการให้ประสบความสำเร็จได้

ทักษะและประสบการณ์จะเป็นคุณสมบัติสำคัญที่นายจ้างต้องการจากพนักงาน

3

แม้ว่าทักษะและประสบการณ์จะเป็นคุณสมบัติสำคัญที่นายจ้างต้องการจากพนักงาน แต่ไม่ว่าคุณจะเก่งกาจขนาดไหน หากไม่มีทัศนคติที่ดีควบคู่กันไปแล้ว องค์กรของคุณก็จะไม่อาจเกิดสภาพแวดล้อมในการทำงานที่สมดุลได้ คนทำงานจึงควรพร้อมด้วย 5 ทัศนคติเชิงบวกต่อไปนี้ เพื่อความก้าวหน้าและความสำเร็จไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็ตาม เคารพผู้อื่นไม่เฉพาะแต่ผู้ที่มีอาวุโสกว่าเราเท่านั้นที่เราควรเคารพและให้เกียรติ แต่เราควรเคารพทุก ๆ คน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า เพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่คนที่มีตำแหน่งต่ำกว่าเรา เราควรปฏิบัติต่อพวกเขาด้วยความสุภาพ แม้เราอาจไม่เห็นด้วยกับเขาในบางเรื่อง แต่ก็ควรโต้แย้งด้วยความสุภาพและให้เกียรติเสมอ ภูมิใจในตนเองคนที่มีความภูมิใจในตนเองเกี่ยวกับงานที่ตนทำมีแนวโน้มที่จะทุ่มเทเพื่อความสำเร็จ ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่นายจ้างมองหา ความภูมิใจไม่ได้หมายความว่า เราจะหยิ่งทะนงไม่ยอมรับความช่วยจากผู้อื่น แต่หมายถึง เราภูมิใจในผลงานที่ออกมาจากความทุ่มเทของเราและอยากจะทำให้มันดีขึ้น ๆ เรื่อย ๆ

เมื่อพนักงานรับปากแล้วควรทำให้ได้ เพราะนอกจากจะแสดงถึงความรับผิดชอบแล้วการรับปากทำในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อน ยังทำให้พนักงานต้องใช้ความพยายามมากขึ้นเพื่อจะทำงานนั้นให้สำเร็จ ซึ่งเป็นการพัฒนาการทำงานและความคิดของตนไปด้วย พนักงานที่มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ ชอบที่จะคิดนอกกรอบ เพื่อค้นหาวิธีที่แตกต่างในการทำสิ่งเดียวกัน คืออีกคุณสมบัติหนึ่งที่องค์กรต้องการ แม้สิ่งที่คิดอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุด แม้จะล้มเหลว แต่คนที่มีทัศนคติเช่นนี้จะไม่หยุดคิดอะไรใหม่ ๆ ตลอดเวลา และสามารถสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหม่ที่เป็นที่ยอมรับและประสบความสำเร็จได้สักวัน คนมีน้ำใจอยู่ที่ไหนใคร ๆ ก็รัก ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ หรือช่วยเพื่อนร่วมงานให้ทำงานสำเร็จก็ล้วนแต่สำคัญทั้งสิ้น ยิ่งเรามีน้ำใจต่อผู้อื่นมากเท่าไร เราก็จะมีคนอยากร่วมงานกับเรามากเท่านั้น และเพิ่มโอกาสได้รับมอบหมายงานที่สำคัญมากขึ้นด้วย

การสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงานจะช่วยให้เรามีการพัฒนาตัวเองมากขึ้น

3

คนทำงานบางคนกำลังคิด และตั้งคำถามกับตัวเองว่ากำลังจะหมดไฟในการทำงานหรือไม่ เมื่อเริ่มสำรวจตัวเอง เราพบว่าการทำงานในแต่ละวันของเราเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้า ขาดแรงจูงใจในการทำงาน และไม่อยากทำงานที่ทำอยู่ในปัจจุบันอีกต่อไปแล้ว นี่อาจเป็นหนึ่งสัญญาณที่บ่งบอกว่าเรากำลังหมดไฟในการทำงาน อาการหมดไฟในการทำงานของคนทำงาน เห็นได้จากอาการเหนื่อยล้าจากการทำงาน ไม่ใช่ร่างกายของเรา แต่เป็นจิตใจของเราต่างหากที่เหนื่อยอ่อน แล้วทำให้เราคิดไปว่า เราไม่สามารถทำงานได้ต่อไปหมดไฟในการทำงานอีกแล้ว หรือชีวิตทำงานของเราไม่ตื่นเต้นเร้าใจเหมือนวันก่อน ๆ บางครั้ง เราอาจรู้สึกว่าตัวเองมีอารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย ก้าวร้าวอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ทำให้ทั้งชีวิตส่วนตัวและการทำงานเริ่มไม่มีความสุข และท้ายที่สุด เราก็ต้องหางานใหม่ เพราะคิดว่างานใหม่จะดีกว่างานที่ทำอยู่ในปัจจุบัน บางครั้ง เราอาจะต้องยอมรับว่าการลาออกหรือมองหางานใหม่ ไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด แต่เป็นการหลีกเลี่ยงปัญหาที่ดีที่สุดต่างหาก หลายคนไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไร เราจึงจะไม่หมดไฟในการทำงาน หรืออย่างน้อยที่สุด คือรู้สึกไม่เบื่อที่จะต้องไปทำงานทุกวัน เคล็ดลับเหล่านี้ จะช่วยให้คนทำงานรู้สึกมีความสุขในการทำงาน แม้ว่าจะผ่านไปหลายปีแล้ว ก็ยังคงรู้สึกเหมือนว่าเรายังคงตื่นเต้นกับการทำงานอยู่เสมอ

สร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน สาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราหมดไฟในการทำงานอย่างรวดเร็ว น่าจะมาจากการที่เราชอบคิดเล็กคิดน้อย บางคนชอบคิดว่าการไม่ใช่คนโปรดของเจ้านาย ทำให้เติบโตในหน้าที่การงานช้ากว่าคนอื่น แต่ความเป็นจริงแล้ว อาจเป็นเพราะเรายังทุ่มเทไม่มากพอต่างหาก เราจึงไม่ก้าวหน้าเสียที การเปลี่ยนแนวคิดเพื่อให้เกิดทัศนคติในการทำงานที่ดี จะช่วยให้เรามีแรงใจในการทำงานมากขึ้น พยายามอย่าคิดว่าเพราะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ให้คิดว่าต้องทำอย่างไรเราจึงจะทำงานได้ดีขึ้น อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น หากเราทำงานดีก็เป็นเรื่องที่ดี เพราะฉะนั้น ต้องไม่ใส่ใจกับสิ่งแวดล้อม หรือคนรอบข้างที่จะสร้างความไม่สบายใจให้กับเรา ต้องยอมรับว่าบางคนหมดไฟในการทำงานเร็ว เพราะมีทัศนคติด้านลบมากเกินไปในการทำงาน การเพิ่มความคิดด้านบวกจะทำให้เรายังคงทำงานได้อย่างมีความสุข

เคล็ดลับการออม สำหรับช่วงเริ่มสร้างครอบครัว

เคล็ดลับการออมสำหรับคนวัยต่างๆมีด้วยกันดังนี้ โดยเริ่มตั้งแต่ช่วงเริ่มสร้างครอบครัว ช่วงขยายครอบครัว ช่วงการงานมั่นคง และปิดท้ายด้วยช่วงการเกษียณ โดยมีแนวทางการวางแผนเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตบั้นปลายด้วยกันดังนี้

1.ทำบัญชีรับจ่าย และประเมินฐานะการเงิน โดยเริ่มจากการประเมินฐานะทางการเงินของตัวเองก่อน  ด้วยการจดบัญชีรายรับ และรายจ่ายที่มีในแต่ละเดือน เพื่อคำนวณความสามารถในการออมและ การจดบัญชีอย่างสม่ำเสมอช่วยให้รู้และแยกแยะค่าใช้จ่ายที่จำเป็นได้ เช่น การผ่อนบ้าน ผ่อนรถ หรือค่าบัตรเครดิต และค่าอื่นๆ  เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้เงินของให้รัดกุมมากขึ้น

2.วางแผนภาษี หากเป็นผู้มีเงินได้และต้องเสียภาษี อย่าลืมใช้สิทธิประโยชน์จากค่าลดหย่อนภาษี เช่น ค่าลดหย่อนคู่สมรส ค่าลดหย่อนของบุตร ค่าลดหย่อนของบิดามารดา ค่าลดหย่อนจากเบี้ยประกันชีวิต หรือค่าลดหย่อนจากการซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ เพราะ สิทธิประโยชน์พื้นฐานเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ควรศึกษาและใช้ประโยชน์ เพราะจะช่วยลดรายจ่ายได้อีกทางหนึ่ง

3.บริหารเงิน สร้างรายได้จากการลงทุน นอกจากจะต้องลดภาระและค่าใช้จ่ายต่างๆแล้ว การเพิ่มรายได้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่สามารถบริหารเงินออมให้สร้างรายได้มากขึ้น แทนที่จะฝากเงินไว้ที่ธนาคาร อย่างเช่น การลงทุนการค้า หรือธุรกิจที่ตัวเองมีความรู้ความชำนาญ เพราะจะให้โอกาสผลตอบแทนสูงในระยะยาวแต่ความเสี่ยงก็สูงด้วย

ดังนั้นการเริ่มออมเงินช่วงอายุของการเริ่มต้นทำงาน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเริ่มวางแผนทางการเงินไปพร้อมกับการเริ่มชีวิตของวัยทำงาน เพราะคนวัยนี้ต้องมีความรับผิดชอบที่สูงขึ้น ฉะนั้นเมื่อเริ่มมีรายได้เป็นของตัวเองแล้วจำเป็นที่จะต้องมีวิธีการบริหารเงินอย่างเหมาะสมและต้องสร้างนิสัยการออมอย่างสม่ำเสมอ การออมที่จะประสบความสําเร็จนั้นผู้ออมจะต้องมีวินัยในการออมที่ดี ก็จะช่วยทำให้มีเงินทุนไว้ใช้ในยามเกษียณอายุที่เพียงพอสำหรับการดำรงชีวิตในปั้นปลายชีวิตและครอบครัว เพียงเท่านี้ก็จะสามารถสร้างสุขให้กับตนเองและครอบครัวได้แล้ว